Shirley van der Schans - Fotografie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Shirley van der Schans - Fotografie
1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD- rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien of dertig dagen na factuurdatum (zie factuur) 5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen
zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Levering

6.1 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
6.2 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
6.3 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
6.4 Foto's van bruiloften worden geleverd binnen 6-8 weken. De foto's van andere shoots worden binnen 3-4 geleverd. Beide levertijden gelden mits anders is afgesproken. 
6.5 Foto’s worden geselecteerd en bewerkt op basis van kwaIiteits-, stijI- en geschiktkeidscriteria van
Shirley van der Schans - Fotografie. In beginsel verleent Shirley van der Schans - Fotografie geen inzage in onbewerkte en niet
aangeleverde bestanden. Uiteraard wordt hier aangesloten bij het gekozen pakket en besproken
wensen van het bruidspaar.
6.6 Shirley van der Schans - Fotografie behoud zich het recht om bij onvoorziene omstandigheden het termijn van levering te verlengen tot een maximum van 3 maanden.

7. Annuleren / verplaatsen van bruiloft

Indien een bruiloft wegens omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever wordt
geannuleerd

7.1 Langer dan 3 maanden voor de trouwdatum, wordt er naast de reserveringsvergoeding 25%
van het totale overeengekomen offertebedrag in rekening gebracht, waarbij de
reserveringsvergoeding op het te betalen bedrag in mindering wordt gebracht.
5.2 Bij annulering vanaf 3 maanden voor de trouwdatum tot aan 1 maand wordt 50% van het totale
overeengekomen offertebedrag in rekening gebracht, waarbij de reserveringsvergoeding op het te
betalen bedrag in mindering wordt gebracht.
5.3 Bij annulering vanaf 1 maand voor de trouwdatum wordt 100% van het totale
overeengekomen offertebedrag in rekening gebracht, waarbij de reserveringsvergoeding op het te
betalen bedrag in mindering wordt gebracht.
5.4 Indien de opdracht naar een andere datum wordt verplaatst zal Shirley van der Schans - Fotografie de opdracht,
indien mogelijk, alsnog uitvoeren. Indien het voor Shirley van der Schans - Fotografie onmogelijk blijkt de opdracht op
de andere datum uit te voeren, dan geldt bovenstaande vergoedingsregeling.

Indien door overmacht aan de zijde van Shirley van der Schans - Fotografie, zij niet in staat is de opdracht
uit te voeren, zal deze alles in het werk stellen om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Het
gaat hier echter om een inspanningsverplichting, hieraan kunnen geen verdere verplichtingen
worden verleend. In het geval van annulering van de zijde van Shirley van der Schans - Fotografie zal de volledige
reserveringsvergoeding worden gecrediteerd.

8. Annuleren / verplaatsen van overige oprachten

Indien een shoot wegens omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever wordt
geannuleerd wordt de reserveringsvergoeding niet terug betaald.

Indien door overmacht aan de zijde van Shirley van der Schans - Fotografie, zij niet in staat is de opdracht
uit te voeren, zal deze alles in het werk stellen om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Het
gaat hier echter om een inspanningsverplichting, hieraan kunnen geen verdere verplichtingen
worden verleend. In het geval van annulering van de zijde van Shirley van der Schans - Fotografie zal de volledige
reserveringsvergoeding worden gecrediteerd.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. 

10. Copyright

Alle foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Shirley's Photography.
Opdrachtgever heeft het recht de foto’s voor privédoeleinden te gebruiken en af te drukken zonder
nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Shirley van der Schans - Fotografie. De fotobestanden mogen door
opdrachtgever niet zonder toestemming van Shirley van der Schans - Fotografievoor (commerciële) publicaties door
derden worden gebruikt, noch mogen de foto’s worden aangepast / bewerkt.

De gemaakte foto’s mogen door Shirley van der Schans - Fotografie gebruikt worden in haar portfolio,
promotiedoeleinden, op de website, het blog, inzendingen voor trouwblogs, magazines,
voorbeeldalbums of in het kader van een vakwedstrijd. Wanneer opdrachtgever niet wil dat de
foto’s worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden dient bij akkoord van de offerte per mail te worden doorgegeven aan Shirley van der Schans - Fotografie.

11. Opdracht

11.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
11.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

11.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
11.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

12. Inbreuk op auteursrecht

12.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Naamsvermelding

13.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

14. Persoonlijkheidsrechten

14.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
14.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Rechten van derden

15.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
15.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

16. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

17. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

18. Rechts- en forumkeuze

18.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
18.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.