Shirley van der Schans - Fotografie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Shirley van der Schans - Fotografie

 
Algemene voorwaarden 
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op geboortefotografie door Shirley van der Schans, handelt onder de naam: Shirley van der Schans - Fotografie
Bij het boeken van een reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Shirley van der Schans - Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen 
Gegevens fotograaf 
Website: www.shirleyvanderschans.nl Telefoon : 0614488217. 
Kvk : 70923884 BTW : NL001549806B31

Offertes 
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Nadat de offerte is betaald, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de reportage definitief gereserveerd. 

Wijzigingen in de offerte 
Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na boeking wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Shirley van der Schans - Fotografie regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen. 

Levering fotomateriaal 
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4 weken na de geboortedatum persoonlijk afgeleverd. De beeldselectie van de geboortereportage wordt door Shirley van der Schans - Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Shirley van der Schans - Fotografie bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. 
Bij een geboortereportage worden minimaal 75 foto’s geleverd, waarvan het grootste gedeelte in zwart/wit-bewerking zal zijn. Het is mogelijk om binnen 48 uur na de geboorte een foto te ontvangen die gebruikt kan worden voor op het geboortekaartje. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, mits gebruik wordt gemaakt van naamsvermelding van Shirley van der Schans - Fotografie. Indien naamsvermelding achterwege blijft, ontvangt Shirley van der Schans - Fotografie daar een vergoeding van 
€ 35, - voor. 
Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Shirley van der Schans - Fotografie typerende wijze van bewerken. Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende
bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard in hoge resolutie in jpg. 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht) 
Voor geboortefotografie: 
Er worden minimaal 75 foto’s geleverd.
De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. De opdrachtgever mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé-doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke social media pagina(‘s) van Shirley van der Schans - Fotografie, kortom met de naamsvermelding, er duidelijk bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de volgende copyright vermelding: foto: .Shirley van der Schans - Fotografie -(www.shirleyvanderschans.nl).

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg en altijd met naamsvermelding en een link naar www.shirleyvanderschans.nl 


Algemeen:

Het is niet toegestaan de door .Shirley van der Schans - Fotografie aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden (foto anders kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, Instagram, Facebook, Photoshop etc. De foto's dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Shirley van der Schans - Fotografie, gebruikt te worden. 

Auteursrecht : 
Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op internet te plaatsen.
Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan, indien van toepassing, vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken. Voor geboortefotografie geldt dat de fotograaf geen foto’s, zonder overleg en toestemming, online plaatst. Voor geboortefoto’s zal ten alle tijden voor gebruik eerst overleg gevoerd worden tussen fotograaf en opdrachtgever. 

Meefotograferen 
Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Shirley van der Schans - Fotografie zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf. 

Eigendom Foto’s 
Shirley van der Schans - Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

Bewaren bestanden 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de
foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! 
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Zie voor meer informatie de privacyverklaring, die terug is te vinden op www.shirleyvanderschans.nl/privacy-policy

Album 
Shirley van der Schans - Fotografie maakt een album bij geboortefotografie op met de door haar gekozen inhoud en lay-out. Alleen werk van Shirley van der Schans - Fotografie mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.


Producten 
Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij drukker/ leverancier besteld.
Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie. Shirley van der Schans - Fotografie is daarbij immers afhankelijk van derde partijen (drukker, bezorgdienst, etc.) Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat. 
Shirley van der Schans - Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. 
Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.
Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding. 
Indien klant zelf producten besteld met/ van de door Shirley van der Schans - Fotografie aangeleverde foto’s/ usb-stick is Shirley van der Schans - Fotografie niet verantwoordelijk voor dit eindproduct. 

Wijze van betalen 
Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.
Bij geboortefotografie bestaat de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen, waarbij de tweede termijn na de geboorte (en vóór aanlevering van de foto’s) wordt voldaan. 

Technische problemen. 
Shirley van der Schans - Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Sony/Canon in het hoogwaardig segment. Shirley van der Schans - Fotografie zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. 
Bij technische problemen is Shirley van der Schans - Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Shirley van der Schans - Fotografie uitgesloten. 

Extra kosten 
Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor Shirley van der Schans - Fotografie. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Kosten voor betaald parkeren zijn bij de prijs inbegrepen. 

Annulering en/of ziekte 
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Shirley van der Schans - Fotografie wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Shirley van der Schans - Fotografie regelt een back-up fotograaf en het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter Shirley van der Schans - Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van geboortefotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen. 
In het geval van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst. 

Onmacht 
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van één van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de geboorte geschieden. Shirley van der Schans - Fotografie zal, indien gewenst door de opdrachtgever, proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de geboortedag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De opdrachtgever betaalt bij het inschakelen van een back-up-fotograaf het bedrag aan Shirley van der Schans - Fotografie, zoals eerder overeengekomen. De back-up-fotograaf en Shirley van der Schans - Fotografie regelen onderling de verdere financiële afwikkeling.
Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.
Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Shirley van der Schans - Fotografie niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. 

Privacy en persoonsgegevens 
Shirley van der Schans - Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, het contract & persoonsgegevens wordt indien nodig slechts gedeeld met een vervangende fotograaf. 
Indien klant een product bestelt kan Shirley van der Schans - Fotografie er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product. 
In de bestandsnamen van foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van opdrachtgevers wordt gezocht. 

Geboortefotografie 
Iedere bevalling is anders en Shirley van der Schans - Fotografie fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een badbevalling wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling). Wanneer door zorgverleners tijdens de bevalling wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet (langer) is toegestaan, staakt Shirley van der Schans - Fotografie haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan. Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwachts geheel toegang weigert, waardoor Shirley van der Schans - Fotografie de fotografie niet kan uitvoeren, zal er vervangende fotografie aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld een fresh48-, een newbornshoot- of een gezins/ familiereportage. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. 
De opdrachtgever mag verwachten dat Shirley van der Schans - Fotografie niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hier bij op te worden geteld. 
Shirley van der Schans - Fotografie fotografeert zonder flitslicht. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling plaats zal gaan vinden. 
Met het voldoen van de betaling gaat de opdrachtgever akkoord met de wijze van betaling zoals vooraf in de offerte stond vermeld. Afhankelijk van de voorkeur van de opdrachtgever kan dit in één termijn of in twee termijnen zijn. Een geboortereportage wordt alleen definitief gereserveerd na het bevestigen van de algemene voorwaarden van Shirley van der Schans - Fotografie én het betalen van de vooraf toegezonden offerte. Van het totaalbedrag betreffen €250,- reserveringskosten. Bij annulering van een geboortereportage zal dit bedrag, € 250,-, in geen enkel geval worden gerestitueerd. Wanneer er wordt geannuleerd binnen 3 maanden voordat de bevalling plaats zal gaan vinden, zal dit bedrag € 375 euro bedragen.
Indien de opdrachtgever verzuimt Shirley van der Schans - Fotografie te bellen, wanneer de geboorte/bevalling plaats vindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan Shirley van der Schans - Fotografie, dus óók een eventuele tweede termijn. 

Disclaimer 
Shirley van der Schans - Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Shirley van der Schans - Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Shirley van der Schans - Fotografie